Oferta

Usługi obejmują m.in.:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
• sporządzanie bilansu rocznego, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
• sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
• sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
• sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
• prowadzenie rozliczeń z ZUS,
• pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych, analiz finansowych,
• pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
• reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
• przygotowywanie dokumentacji do instytucji finansowych m.in. Leasingu,
• zwrot VAT od materiałów budowlanych

Dodaj komentarz